Posted on

อัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกัน

ความรู้สึกที่ไม่ดีกับตำรวจอาจเกิดขึ้นจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกัน รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเครดโชคเกษมวงศ์จิตกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกันได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่ายังมีอีกหลายทางที่จะไปในฐานะคนที่เป็นคนข้ามเพศ

ที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทุกที่ เหตุการณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่นโดยการปกป้องสิทธิของตนและทำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคมอื่น ๆ ลดลงโดยไม่เลือกปฏิบัติ ความคิดในการจัดทำคู่มือนี้ได้รับการเสนอและอนุมัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันที่จังหวัดชลบุรีซึ่งรวบรวมเอาไว้ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน