Posted on

อัตราการตอบสนองสูงในกลุ่มผู้ป่วย

การรักษาด้วยดุลยพินิจของกลุ่มควบคุมก่อนการผ่าตัด มีอัตราการตอบสนองสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในระยะที่มีความเสี่ยงสูงในระยะที่ 3 โดยมีเกือบครึ่งหนึ่งที่ไม่มีอาการของโรคในการผ่าตัด แต่อุบัติการณ์ของผลข้างเคียงที่สูงทำให้การทดลองปิดลงในช่วงต้น การศึกษาในเฟส 2 ผลการศึกษาการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มครั้งแรกของด่านภูมิคุ้มกัน

สำหรับผู้ป่วยเนื้องอกจะมีการรายงานในการแพทย์ธรรมชาติ ผู้ป่วยได้รับ nivolumab inhibitor PD-1 หรือการรวมกันของ nivolumab และยับยั้ง CTLA-4 ipilimumab ยาเสพติดแต่ละบล็อกแยกสลับปิดบนเซลล์ T, พ้นระบบภูมิคุ้มกันในการโจมตีมะเร็ง ผู้ป่วยทุกรายได้รับ nivolumab หลังผ่าตัด พบว่าผู้ป่วย 8 ใน 11 คน (ร้อยละ 73) มีเนื้องอกลดลงร้อยละ 45 (ร้อยละ 45) ไม่มีหลักฐานการเป็นโรคที่ผ่าตัด (การตอบสนองทางพยาธิสภาพสมบูรณ์) และร้อยละ 73 มีผลข้างเคียงระดับ 3 ทำให้ผู้ป่วยมีความล่าช้าในระยะ 64 ร้อยละและการผ่าตัดล่าช้าสำหรับบางคน ไม่มีผลข้างเคียงระดับ 4